Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Aktuální informace

Ocenění projektu Skutek roku 2014

Rádi bychom Vás informovali, že jeden z našich projektů, „Zahradní terapie - Gartentherapie“- vybudování Centra pro zahradní terapii v Balinách, získal cenu Skutek roku, který vyhlašuje Kraj Vysočina.


Více o ocenění s krátkou ukázkou projektu zde.


(15.6.2015)


Rok 2015: poslední platby projektům za programové období 2007 – 2013

Vážení projektoví partneři!

Rok 2015 je posledním rokem, kdy může Program ETC AT-CZ 2007 – 2013 vyplatit prostředky smluvně přislíbené z fondu ERDF. Je proto nezbytně nutné, abyste dodržovali smluvně stanovené termíny pro předkládání monitorovacích zpráv.

30.6.2015 je nejzazší termín pro předložení monitorovacích zpráv na úrovni projektových partnerů na příslušném kontrolním místě.

31.10.2015 je nejzazší termín pro předložení monitorovacích zpráv na úrovni projektu vedoucím partnerem na příslušném kontrolním místě.


V případě nedodržení termínů bude Řídicí orgán nucen naplnit smluvní ujednání o odstoupení od celé smlouvy nebo od její části. Příjemci dotace pak zanikají jakékoliv nároky na dosud neproplacené dílčí částky prostředků ERDF.

V zájmu úspěšného ukončení programu na Vás apelujeme, abyste při předkládání zpráv využívali po dohodě s příslušným kontrolním místem dřívější termíny, než stanovuje smlouva.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA VSTŘÍCNOU SPOLUPRÁCI!

(2.2.2015)
Evropská komise (EK) informuje o aktuálním vývoji v programu Interreg:

•    Novou eurokomisařkou pro regionální politiku se stala Corina Cretμ.
•    Již po 12. se konala akce „Open Days European Week of Region and Cities“.
•    DG Regio sbírá data k stále ještě existujícím překážkám v přeshraniční spolupráci.
•    Žádosti o platby, které byly EK předloženy do konce října, budou pravděpodobně vyplaceny do konce prosince.
•    Interact připravuje detailní informace ohledně použití loga programu Interreg.

Více informací naleznete v Newsletteru.

(28.11.2014)Aktuální vývoj – informace z Evropské komiseStatus-quo „Program spolupráce AT-CZ 2014-2020“Výsledky 16. Monitorovacího výboru Programu EÚS AT-CZ a informace z programové úrovně

Dne 1. 10. 2014 se v Českých Budějovicích konalo 16. zasedání Monitorovacího výboru (MV). Monitorovací výbor se věnoval především tématům souvisejícím s uzavřením Programu a nové projekty již nebyly schvalovány.


Byla odhlasována změna bodu 2.1 Společných pravidel způsobilosti, která umožní i projektům končícím 31. března 2015 řádně vyúčtovat a uhradit výdaje související s projektem. Od 1. 10. 2014 musí být výdaje související s projektem uhrazeny nejpozději do 3 měsíců od data ukončení fyzické realizace projektu (netýká se projektů Technické pomoci). Aktuální verze Společných pravidel způsobilosti je ke stažení zde.


Tématem jednání byla také platební situace Programu. V září 2014 obdržel Program dopis, ve kterém Evropská komise upozornila, že i v roce 2014 dojde k problémům s likviditou z její strany. Orgány Programu se proto snaží vytvořit určitou finanční rezervu a připravily další žádost o platbu na Evropskou komisi.


Členové MV se v neposlední řadě zabývali cílem n+2 pro rok 2014 a mimořádnými opatřeními schválenými na podporu plnění tohoto cíle.


Na 9. 6. 2015 byl předběžně stanoven termín pro zasedání ustavujícího Monitorovacího výboru pro programové období 2014-2023.


(4.11.2014)Termín pro předkládání mimořádných žádostí o platbu byl prodloužen do 7.11.2014!


Projektoví partneři, kteří již mají certifikované Prohlášení o způsobilých výdajích (případně i za více monitorovacích období), mohou využít možnosti podání mimořádné žádosti o platbu přímo na JTS až do 7.11.2014.

Detailní informace naleznete zde!

(16.10.2014)


23. září 2014 se uskutečnila v obci Leopoldschlag v Horním Rakousku Výroční akce Programu a Den evropské spolupráce.
Součástí akce byla prohlídka projektu protipovodňové ochrany na řece Malši, který vznikl ve spolupráci s českou obcí Dolní Dvořiště.
Více o akci zde.

(16.10.2014)


Výroční akce Programu a Den evropské spoulpráce


Srdečně Vás zveme na Výroční akci Programu EÚS Rakousko - Česká republika 2014, která se bude konat dne 23.9.2014 v obci Leopoldschlag v Horním Rakousku. Pozvánka ke stažení zde.

(5.9.2014)


Veřejná konzultace Operačního programu "EÚS Rakousko – Česká republika  2014-2020"

Veřejná konzultace k návrhu Operačního programu byla zahájena dne 24.7.2014. Všechny úřady a organizace, které se zajímají o přeshraniční spolupráci mezi Rakouskem a Českou republikou, a dále široká veřejnost, jsou srdečně zváni, aby se k návrhu Operačního programu vyjádřili. Detailní informace a dokumenty ke stažení naleznete na: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/8-1_SEA.php.

(24.7.2014)


Vzorové projekty česko-rakouské přeshraniční spolupráce

Dovolte, abychom Vám představili některé z úspěšných projektů, které získaly dotaci z našeho Programu. Seznámit se s jejich aktivitami a přínosem k rozvoji česko-rakouských vztahů můžete zde.
Projekty vybralo a formálně zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

(18.7.2014)


Projektoví partneři mohou nyní mimořádně požádat o platbu!


Mimořádnou žádost o platbu může vedoucí partner podat za projektové partnery, kteří již mají certifikované Prohlášení o způsobilých výdajích (případně i za více monitorovacích období). Tuto příležitost lze využít zejména u projektů, kde nebylo možné podat řádnou žádost o platbu kvůli opožděné certifikaci některého z partnerů.

Je pouze třeba sečíst veškeré již certifikované částky za všechny partnery a všechna neproplacená období a podat mimořádnou žádost o platbu přímo na Společný technický sekretariát. Zpráva o realizaci projektu se v tomto případě nepodává.

Pro předložení mimořádné žádosti o platbu je nutné pouze vyplnit formulář žádosti o platbu č. 4 (ke stažení zde) a zaslat jej elektronicky ke kontrole na JTS. Zpráva musí být označena jako mimořádná a kromě pořadového čísla označena také písmenem A. Po odsouhlasení s JTS je třeba formulář nechat podepsat vedoucím partnerem a originál mimořádné žádosti o platbu doručit poštou nejpozději do 30. 9. 2014 na Společný technický sekretariát.

E-mail: JTS@at-cz.eu
Adresa: JS AT-CZ
            Bezručova 10
            602 00 Brno

Přednostně budou administrovány žádosti o platbu s vyššími částkami.

(27.6.2014)


Výsledky 15. Monitorovacího výboru Programu EÚS AT-CZ a informace o Programu


Dne 7. 5. 2014 se ve Vídni konalo již 15. zasedání Monitorovacího výboru. V závěru implementace Programu bylo předloženo ještě 5 projektů, z nichž 3 projekty byly výborem schváleny a 2 zamítnuty.
Požadovaná částka z ERDF se díky nově schváleným projektům navýšila o dalších cca 941.000 €, čímž je navázáno celkem 97,61%.

Dalším tématem jednání byla platební situace Programu. Není vyloučeno, že se problémy s likviditou mohou v druhé půli roku 2014 opakovat. Orgány Programu se proto snaží vytvořit určitou finanční rezervu a připravují další žádost o platbu na Evropskou komisi.
Členové MV se také zabývali tématem splnění cíle n+2 pro rok 2014, které může být ohroženo. Již v únoru 2014 bylo proto schváleno opatření o mimořádných platbách. Aktuálně jsou oslovováni příjemci a vyzýváni k předložení mimořádných žádostí o platbu.

Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat dne 1. 10. 2014. 16. Monitorovací výbor se bude věnovat především tématům souvisejícím s uzavřením Programu, nebude tedy již možné podávat nové projektové žádosti. Případné změny projektů relevantní pro posouzení Monitorovacím výborem bude možné projednat formou oběžné procedury ještě před zasedáním Monitorovacího výboru tak, aby bylo umožněno realizovat projekty dle původních časových plánů. Termín pro podání těchto žádostí o změnu je stanoven na
21. 7. 2014. Všechny žádosti, které budou podány po uvedené lhůtě, budou projednány až na zasedání Monitorovacího výboru.

(26.6.2014)


Aktuální vývoj v Programu!

Velmi nás těší, že můžeme oznámit, že Program AT-CZ 2007-2013 opět disponuje dostatečnými prostředky z ERDF na svém účtu a může tedy vyplácet všem projektům, které podaly či podají žádost o platbu.

Finanční prostředky z Evropské komise byly na účet Programu převedeny 3. března 2014 a nyní jsou průběžně refundovány vedoucím partnerům těch projektů, které na své dotační prostředky musely čekat.

Chtěli bychom vyzvat všechny projekty, aby znovu podávaly nové žádosti o platbu. V této souvislosti bychom rádi poukázali na to, že začátkem dubna bude znovu umožněno opatření, úspěšné v loňském roce, podat tzv. mimořádnou platbu ve zjednodušeném a zrychleném režimu. O dalších podrobnostech Vás již brzy budeme informovat na našich webových stránkách.

(21.3.2014)


JTS se přestěhovalo!

Rádi bychom Vás informovali, že Společný technický sekretariát změnil své sídlo.
 
Nová adresa od 17.2.2014!
 
JTS AT-CZ
Bezručova 10
602 00 Brno
 
Nová telefonní čísla od 17.2.2014!
 
Petra Ustohalová – 778 023 041778 023 041
Lenka Kútiková – 778 023 042778 023 042
Jana Vránová – 778 023 043778 023 043
 
Celý tým děkuje za pochopení!

(18.2.2014)


Evropa pro Česko!

V rámci kampaně „Evropa pro Česko“ bylo ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České televize odvysíláno krátké video, které představuje jeden z projektů česko-rakouské spolupráce. Podívejte se sami, jak se daří českým a rakouským vodním záchranářům na Lipně: http://www.youtube.com/watch?v=fbsz-M-KyzQ.

(3.2.2014)


Výsledky 14. Monitorovacího výboru Programu EÚS AT-CZ a informace z programové úrovně

Ve dnech 25. – 26. 11. 2013 se v Lednici konalo další zasedání Monitorovacího výboru. Na výbor bylo předloženo celkem 19 projektů, z nichž 16 projektů bylo schváleno (4,5 mil. € prostředků z ERDF) a 3 projekty byly zamítnuty. Tím - a se zohledněním úspor z již uzavřených projektů - je navázáno celkem 98,43% prostředků z ERDF. Pokud k tomu připočítáme projekty s tzv. rezervními prostředky, které mohou být vyplaceny daným projektům pouze za předpokladu, že budou k dispozici v rozpočtu Programu, zvýší se navázání prostředků na 101,86%.

Dalším tématem jednání byla vedle schvalování projektů také současná kritická platební situace Programu. Jakmile budou chybějící prostředky ze strany Evropské komise poukázány na účet Programu, budou neprodleně refundovány vedoucím partnerům. Lhůty v současné době bohužel nejsou známy. Dotčení vedoucí partneři jsou však o situaci průběžně informováni.

Pozitivně byla přijata dobrá zpráva o splnění cíle n+2/n+3 za rok 2013. Dočasné opatření k urychlení administrace plateb schválené na předchozím zasedání MV (tzv. mimořádné platby) přineslo navíc cca 5,7 mil. € certifikovaných výdajů ERDF pro rok 2013. Bylo však připomenuto, že dosažení cíle n+2 pro roky 2014 a 2015 bude taktéž velkou výzvou, kterou nelze podceňovat.

Večer navštívili účastníci budovu zámecké jízdárny v Lednici rekonstruovanou z prostředků EU, která bude již v brzké době sloužit jako multifunkční centrum pro vzdělávací a kulturní aktivity.

Příští, tentokrát pouze jednodenní, zasedání Monitorovacího výboru se bude konat dne 7. 5. 2014 ve Vídni. V této fázi před závěrem Programu jsou vhodné k podání pouze velmi rychle (do konce roku 2014) realizovatelné infrastrukturní projekty, které mohou být ihned vyúčtovány. Nejzazší termín pro podání projektových žádostí na 15. MV je stanoven na 26. 2. 2014.

(15.1.2014)


Oficiální sdělení Evropské komise k nedostatku platebních prostředků

Evropská komise v oficiálním dopise informuje o nedostatku finančních prostředků pro programy EÚS. Z tohoto důvodu mohou být platební prostředky pro tyto programy očekávány nejdříve koncem října. Výše zmíněný dopis je ke stažení zde.

(26.9.2013)


Výsledky 13. Monitorovacího výboru Programu EÚS AT-CZ


Ve dnech 4. – 5. 6. 2013 se v Poysdorfu konalo další zasedání Monitorovacího výboru. Na výbor bylo předloženo celkem 8 projektů, z nichž 6 bylo schváleno a 2 projekty byly zamítnuty. Požadovaná částka z ERDF se díky nově schváleným projektům navýšila o dalších cca 2,6 mil. €, čímž je navázáno celkem 98,69%.
Členové MV se také zabývali možností, jak urychlit čerpání prostředků Programu, které by zabránilo hrozící ztrátě prostředků v důsledku nesplnění cíle n+2/n+3. Bylo schváleno mimořádné opatření, které umožňuje partnerům podat ve stanoveném termínu mimořádnou žádost o platbu s nižší administrativní náročností než u běžných žádostí o platbu.

Večer navštívili účastníci Dolnorakouskou zemskou výstavu 2013 “Chléb a víno” v Poysdorfu a poté si mohli prohlédnout vinařské sklípky otevřené v rámci projektu “Otevřené sklepní uličky vypráví příběh(y)”.

Druhý den měli členové výboru příležitost diskutovat s rakouským velvyslancem v ČR, zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a ředitelem Česko-německého fondu budoucnosti o možném nástroji pro nebyrokratické financování malých projektů. Pozvaní hosté představili nezávislý fond, který již řadu let podporuje úzkou spolupráci mezi českými a německými partnery. Přítomní se shodli, že i českým a rakouským partnerům by takový fond mohl velmi pomoci při financování společných projektů. 

Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 25. - 26. 11. 2013. Nejzazší termín pro podání projektových žádostí na tento výbor je stanoven na 16. 9. 2013.

(17.7.2013)


Aktualizovaná společná Příručka pro žadatele!


Chtěli bychom Vás informovat o tom, že byla aktualizována Společná Příručka pro žadatele Programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 a verze Červenec 2013 je již k dispozici ke stažení na http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-1_programove.php.

Současně vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Metodický pokyn č. 3 k Pokynům pro české příjemce dotace, který naleznete na
http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-1_projektova.php.


(15.7.2013)


Výroční akce 2013!

Zveme Vás na Výroční akci 2013 Programu EÚS Rakousko - Česká republika, která se bude konat 19.9.2013 v Evropském domě v Praze v rámci již druhého Dne evropské spolupráce.

Vedle bilancování budou tentokrát v popředí stát konkrétní výsledky projektů a jejich bezprostřední vliv na obyvatele společného přeshraničního česko-rakouského regionu.

Pozvánka je ke stažení zde. Prosíme o včasnou registraci.

(4.7.2013)


Výzva k předkládání mimořádných žádostí o platbu

Program EÚS Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 má dle rozpočtového plánu stanoveného v Operačním programu povinnost vykázat vůči Evropské komisi do konce roku 2013 platby příp. certifikace prostředků z ERDF ve výši 70 mil. EUR. Při nedodržení tzv. cíle n+2/n+3 (vyplacení prostředků nejpozději do 31. prosince druhého příp. třetího roku po roce, kdy byly prostředky navázány) dochází dle článku 93 Nařízení (EK) č. 1083/2006 k automatickému odebrání nevyplacených prostředků. Chtěli bychom Vás informovat o tom, že náš Program tohoto cíle doposud nedosáhl a dle našich prognóz nebude tento cíl dosažen ani do konce roku 2013. Pokud tato situace skutečně nastane, bude Program nucen přijmout opatření, která zabrání těmto hrozícím ztrátám, což může v nejhorším případě vést i ke krácení rozpočtů schválených projektů.

Z tohoto důvodu vyzýváme všechny projektové partnery, aby nehledě na smluvně stanovené lhůty pro podávání zpráv předložili faktury s vyššími částkami k mimořádnému vyúčtování svému kontrolorovi. Subjekty Programu se dohodly na zjednodušené proceduře, která umožní rychlou administraci mimořádných žádostí o platbu. Podrobný popis postupu pro předkládání mimořádných žádostí o platbu si můžete stáhnout zde.

Vzhledem ke komplexním a zdlouhavým postupům Vám nemůžeme nyní sdělit, kdy budou odpovídající prostředky ze strany Evropské komise k dispozici pro skutečný převod požadovaných prostředů z ERDF na účty projektů, s nejvyšší pravděpodobností nikoliv před koncem roku 2013. Vyvineme však maximální úsilí v jednání o urychlení plateb.

Vezměte prosím v úvahu, že předložením mimořádné žádosti o platbu (a sice nezávisle na datu skutečného vyplacení prostředků z ERDF projektům) přispějete k tomu, aby nedošlo k nenávratným ztrátám Programu. Subjekty Programu proto apelují na všechny projektové partnery, aby této možnosti využili.

Případné další otázky Vám rádi zodpoví zástupci Vašeho regionálního subjektu.

(18.6.2013)


Upozornění pro české projektové partnery

Upozorňujeme české partnery v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), na povinnost příjemců (viz §3 zákona) - územně samosprávné celky (obec, kraj, dobrovolný svazek obcí), veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy - zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze státního rozpočtu. Pokud tak neučiní, nebude moci poskytovatel dotace ze státního rozpočtu po 1.4.2013 zasílat prostředky na jiný účet, než je účet u ČNB. O změně účtu je nutno informovat pomocí formuláře Identifikace bankovního účtu příslušnou pobočku CRR ČR.

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Legislativa_Zakon_501-2012_zmena_zakona_218-2000_o_rozpoctovych_pravidlech.pdf

METODICKÝ POKYN č. 2 - platný od 18.3.2013

> Stáhnout (PDF)


(25.2.2013)


Upozornění pro projektové partnery

Řídicí orgán upozorňuje, že případné prodloužení projektu může být schváleno pouze v dobře odůvodněných výjimečných případech.
Také Monitorovací výbor Programu se na svém zasedání dne 28.11.2012 zásadně vyslovil pro to, aby projekty obecně nebyly prodlužovány, nýbrž realizovány tak, jak bylo smluvně ujednáno.
Termíny pro předkládání zpráv stanovené ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF v Části 1 §4 jsou bez výjimky závazné a musí být tedy přesně dodrženy.

(10.1.2013)


Výsledky 12. Monitorovacího výboru Programu EÚS AT-CZ

Ve dnech 28. – 29. 11. 2012 se v Telči konalo další zasedání Monitorovacího výboru. Výboru bylo předloženo celkem 15 projektů, z nichž 11 bylo schváleno a 2 pozastaveny. 2 projekty byly zamítnuty. Členové MV se také zabývali změnami v projektech.
Večer navštívili účastníci Kostel sv. Jakuba, kde si rádi poslechli dětský pěvecký sbor „TELČísla“.
Požadovaná částka z ERDF se díky nově schváleným projektům navýšila o dalších cca 4,5 mil. €, čímž je navázáno 97,65% z celkových prostředků Programu.

Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 4. - 5. 6. 2013. Nejzazší termín pro podání projektových žádostí na tento výbor je stanoven na 26.3.2013.

(5.1.2013)


21. září 2012 jsme úspěšně oslavili 1. Den evropské spolupráce!

Náš Program se také účastnil oslav v regionech, které probíhaly po celé Evropě. Společně s několika vybranými projekty podpořenými z našeho Programu jsme v jižních Čechách a v Dolním Rakousku uspořádali akce pro široké publikum. Vybrané projekty s vídeňskými partnery zase získaly pozornost z velmi prominentní strany: Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn se zúčastnil slavnostní akce ve Vídni, kde se seznámil s dalšími projekty EÚS podpořenými naším Programem.

Celý článek ke stažení zde.
Fotky z akce si můžete prohlédnout pod tímto odkazem.

(15.11.2012)


Výsledky 11. Monitorovacího výboru Programu EÚS AT-CZ

Ve dnech 23. – 24. 5. 2012 se v lázeňském hotelu Bründl v Bad Leonfeldenu konal jedenáctý Monitorovací výbor Programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Monitorovacímu výboru bylo předloženo celkem 20 projektů, z nichž 18 bylo schváleno a 2 pozastaveny. Po ukončení prvního dne jednání navštívili účastníci zasedání Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, kde jim byla představena koncepce společné zemské výstavy Horního Rakouska a jižních Čech (projekt M00189).

Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 28. - 29. 11. 2012. Nejzazší termín pro podání projektových žádostí na tento Monitorovací výbor je stanoven na 19. 9. 2012.

(4.7.2012)


Výsledky 10. Monitorovacího výboru Programu EÚS AT-CZ

Ve dnech 30.11. – 1.12.2011 se v prostorách Minoritského kláštera v Jindřichově Hradci konal již  desátý Monitorovací výbor Programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Monitorovacímu výboru bylo předloženo celkem 18 projektů, z nichž 16 bylo schváleno a 2 zamítnuty. Po ukončení prvního dne jednání navštívili účastníci zasedání Národní muzeum fotografie a Muzea Jindřichohradecka.
 
Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 23. - 24. 5. 2012. Nejzazší termín pro podání projektových žádostí na tento Monitorovací výbor je stanoven na 14. 3. 2012.

(23.1.2012)


Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky

Upozorňujeme příjemce, že od 01.01.2012 platí nové finanční limity, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní.
Dne 1. ledna 2012 vstoupily v účinnost nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány.
Nejedná se o limity, které odlišují veřejné zakázky malého rozsahu od zakázek podlimitních a nadlimitních, u nichž jsou zadavatelé povinni postupovat dle zákona o veřejných zakázkách.
Více zde

(10.1.2012)


Newsletter Nr. 5 - „S přeshraničním vzděláváním dosáhneme více“

Rostoucí poptávka po projektech v oblasti vzdělávání v našem Programu byla důvodem věnovat aktuální číslo našeho newsletteru tématu přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání v našem programovém území. Newsletter v obou jazykových verzích si můžete stáhnout zde (česky/německy).

(21.12.2011)


Výsledky 9. Monitorovacího výboru Programu EÚS AT-CZ

Ve dnech 25. a 26. května se ve vídeňském hotelu Modul konalo již deváté zasedání Monitorovacího výboru Programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Z celkem 12-ti předložených projektů jich bylo 11 schváleno a 1 pozastaven, čímž se vyčerpanost celkových prostředků programu posunula na úroveň 80%. Po ukončení prvního dne jednání byli účastníci pozváni na Universität für Bodenkultur, kde se seznámili s přeshraničními projekty, do kterých je právě tato vysokoškolská instituce zapojena.

Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 30.11. - 1.12. 2011. Nejzazší termín pro podání projektových žádostí na tento Monitorovací výbor je stanoven na 21.9.2011.

(22.6.2011)


Otevření pracovního trhu v Rakousku v reportaži Českého rozhlasu!

Téma otevření pracovního trhu a přijetí zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu v Rakousku zpracoval ve své krátké reportáži Český rozhlas.

Vysvětlení zákona ústy Ingrid Nowotny z rakouského ministerstva práce a sociálních věcí, kritiku zákona ze strany slovenské vlády a názor Petra Šimerky z českého ministerstva práce a sociálních věcí
na tento zákon si můžete poslechnout zde.

(6.5.2011)


Výroční konference Programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013 konaná 31. března 2011 ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise ve Vídni

Dne 31. 3. 2011 se ve Vídni, v Domu Evropské unie konala již čtvrtá Výroční konference Programu EÚS Rakousko-Česká republika, která byla tentokrát věnována otevření rakouského pracovního trhu občanům osmi „nových“ členských zemí EU a přínosu programů EÚS ke zvládnutí nových výzev na trhu práce. Tady je krátké shrnutí k pořádané konferenci.

(20.4.2011)


Aktualizace Naležitostí dokladování


Centrum pro regionální rozvoj ČR aktualizovalo Náležitosti dokladování pro příjemce v programu Cíl EÚS Rakousko - Česká republika. Aktualizace (verze 7) je platná od 6.4.2011. Bližší informace naleznete zde.

(11.4.2011)Představte svůj projekt co nejzajímavěji!

Programy přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika a Rakousko – Maďarsko 2007 – 2013 zorganizovaly s příchodem jara, ve dnech 22. -23. 3. 2011, společný seminář pro úspěšnou projektovou komunikaci. Ten se konal v příjemném prostředí hotelu Gartenhotel Altmannsdorf ve Vídni a byl určen pro všechny projektové partnery, kteří realizují projekt přeshraniční spolupráce.

Obsahovou formu měla na starosti renomovaná PR agentura Pinnacle z Londýna/Bruselu specializující se na oblast komunikace evropských projektů. V ranním bloku se partneři dozvěděli, proč je potřeba o projektech komunikovat, poté se lektorky a lektoři, všichni zkušení žurnalisté a PR poradci, věnovali zúčastněným rozdělených do čtyř pracovních skupin. První dopolední workshop byl zaměřen na otázku, kdo je cílové publikum a jaká sdělení stojí za to předat. V odpoledním workshopu se pak účastníci od novinářů dozvěděli, v čem spočívá dobrý novinový článek a co chtějí žurnalisté slyšet. V praktických cvičeních si mohli všichni vyzkoušet lehce realizovatelné techniky pro úspěšnou komunikaci. 

Ve společném závěrečném bloku využili partneři možnosti představit své vlastní propagační aktivity, a měli tak jedinečnou šanci zkonzultovat výsledky své propagace s odborníky. Při rozloučení poděkoval zástupce Řídicího orgánu programu, pan Bernhard Köhle, všem za aktivní účast a vyzval všechny partnery, aby zasílali výstupy úspěšné komunikace svého projektu i na Společný technický sekretariát (JTS@at-cz.eu). Všechny zajímavé informace rádi zveřejníme také na našich internetových stránkách!

Seminář se setkal s velkým ohlasem, a proto nabízí agentura Pinnacle pro všechny zájemce také další materiály pro úspěšnou projektovou komunikaci, jako jsou checklisty pro tisková sdělení a rozhovory se žurnalisty, dále podařené příklady projektů z jiných programů EÚS a také tipy, jak využít sociální média jako Facebook, Twitter atd.


Program INTERACT zaměřil svůj aktuální březnový newsletter také na téma komunikace jako strategický nástroj pro přeshraniční spolupráci. PDF verze newsletteru v angličtině je ke stažení online na http://www.interact-eu.net/newsletter_archive/interact_march_newsletter_communication_a_strategic_tool_for_territorial_cooperation/188/8834

(30.3.2011)


Projekt BASIMET na obrazovkách rakouské veřejnoprávní televize!


Zajímavý příspěvek k projektu „BASIMET Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a jižních Čechách“ byl 21. 3. 2011 odvysílán v rakouské televizi ORF. V rámci pořadu Oberösterreich heute zazněly zajímavé informace o tomto projektu našeho programu spadajícího do oblasti podpory 1.3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace. Reportáž o projektu je ke stažení zde.

(29.3.2011)


Newsletter č. 4 – „Otevření trhu práce jako šance“

Aktuální vydání našeho programového newslettru je tentokrát celé věnováno nadcházející Výroční konferenci a nabízí Vám tak úvod do problematiky trhu práce a kvalifikace z pohledu programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013.
Česká verze newslettru je ke stažení zde.

(16.3.2011)


"moving identities"
Film o lidech v EUROREGIONU Weinviertel - jižní Morava - západní Slovensko

Od otevření hranic v roce 1989 se znovu vytvořilo mnoho sociálních kontaktů, které mimo jiné přispěly ke sblížení regionů. Vazby a spojení, které už kdysi dobře fungovaly, se postupně opět obnovují. Životní plány se protínají, lidé se už konečně znovu setkávají.

Dokumentární film "moving identities" se pokouší zodpovědět otázku, jak se změnila identita regionů Weinviertel - jižní Morava - západní Slovensko po roce 1989. Dostávají se ke slovu lidé, kteří chápou otevření hranic jako šanci a pro které se stal život v EUROREGIONU samozřejmostí.


Booklet k DVD (v pdf) ke stažení zde!

Režie: Thomas Zeller
Scénář: Markus Weindl (Weinviertel Management)
Komentátor: Josef Schick (Kulturvernetzung Niederösterreich)
Text: Michael Stavarič
Hudba: Miss Moravia (hudebníci z Weinviertelu, Česka a Slovenska)

(18.2.2011)


Výsledky 8. Monitorovacího výboru ze 14. a 15. prosince 2010 v Brně

V polovině prosince se v prostorách brněnského hotelu International konal v pořadí již osmý Monitorovací výbor Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Monitorovacímu výboru bylo předloženo celkem 18 projektů (třetina z nich v oblasti podpory Doprava a regionální dostupnost), z nichž bylo 16 schváleno a 2 pozastaveny. Z ERDF požadovaná částka se tak navýšila o dalších cca 15 mil. €, čímž je vyčerpáno 70% z celkových prostředků programu.

Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 25. - 26. května 2011. Nejzazší termín pro podání projektových žádostí na tento Monitorovací výbor je stanoven na 16. března 2011.

(28.1.2011)


INTERACT Newsletter – dvacetileté výročí „Evropské územní spolupráce“


Zde je ke stažení poslední číslo informačního bulletinu programu INTERACT, které přináší spoustu zajímavých informací o výsledcích „Evropské územní spolupráce“ během jejího dvacetiletého působení, dává taktéž nahlédnout do jejího dalšího vývoje.


(21.12.2010)Rakousko-česká spolupráce na cestě k úspěchu

Dne 23.6.2010 se v jihomoravském Mikulově konala již třetí Výroční konference Programu EÚS Rakousko – Česká republika, kde byly tentokrát představeny projekty z oblasti životního prostředí a prevence rizik.

Vysoce postavení politici se ještě před zahájením akce sešli na tiskové konferenci, aby bilancovali česko-rakouskou spolupráci. „Příhraniční regiony zažily v posledních letech velký vzestup. Aby tento dobrý vývoj mohl pokračovat, musí být i nadále zajištěno, že evropské prostředky budou k dispozici pro naše regiony i po roce 2013,“ zdůraznila dolnorakouská zemská radní Johanna Mikl-Leitner v rozhovoru s José Palma Andrésem z Evropské komise. „Program česko-rakouské spolupráce běží velmi dobře, vyčerpáno je již přes 60% prostředků programu,“ chválil jihomoravský hejtman Michal Hašek. „O fungující kooperaci svědčí i přeshraniční programové struktury, kde řídicí orgán sídlí v St. Pöltenu a společný technický sekretariát v Brně,“ přidala se Mikl-Leitner.

V dopolední části konference mluvil José Palma Andrés, ředitel Územní spolupráce DG REGIO Evropské komise, o budoucím vývoji programů Evropské územní spolupráce. „V příštím programovém období získá evropská územní spolupráce větší význam. Důležitá je dobrá strategie, jasná vize a stanovení očekávaných výsledků,“ uvedl. Expert Kai Böhme, který z pověření programu INTERACT provedl tematické hodnocení vybraných přeshraničních programů, označil ve své prezentaci zejména partnerství jako klíčový faktor pro úspěch přeshraničního projektu.

Vinařství, národní parky, obnovitelné energie i předpovědní povodňový systém - to je jen několik témat, o kterých se na konferenci mluvilo. Odpoledne byly účastníkům konference představeny vybrané projekty, které jsou v rámci programu česko-rakouské spolupráce již realizovány. Velký ohlas měl varovný povodňový systém, který je připravován pro řeky Moravu a Dyji. „Projekt by měl zlepšit předpovědní povodňovou službu v oblasti soutoku Moravy s Dyjí a potom dále po toku směrem k Dunaji,“ popsal nový systém vedoucí útvaru provozu Povodí Moravy Vlastimil Krejčí. Systém bude předpovídat stav hladin řek s osmačtyřicetihodinovým časovým předstihem a poskytne výhled na další tři dny. Hejtman Michal Hašek označil projekt za jeden z nejdůležitějších, které mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem probíhají. Význam výstražného systému je vysoce oceňován také dolnorakouskou stranou: „Přeshraniční spolupráce v tomto směru je velmi důležitá. Přírodní katastrofy žádné hranice neznají,“ dodala zemská radní Mikl-Leitner.

Druhý den měli zástupci programových struktur možnost prohlédnout si vybrané běžící projekty v Mikulově a okolí. Zavítali tak kupříkladu do vinice obhospodařované v rámci projektu „Ekologizace vinohradnictví“, prezentovaného předešlý den, a mohli se tak seznámit s novými, ekologickými metodami ve vinohradnictví. „Je dobré vidět výsledky projektu přímo v terénu. Člověk si tak může udělat jasnější obrázek nejen o obsahu projektu, ale i o partnerství,“ uzavírá prohlídku vedoucí Řídicího orgánu Bernhard Köhle.

Zde jsou ke stažení prezentované příspěvky (1. část, 2. část).

(8.7.2010)


Nový Program spolupráce AT-CZ 2014-2020 byl po dobu dvou let utvářen bilaterární programovací skupinou. Tento základní dokument vyhotovený v anglickém jazyce je vytvořen v souladu se všemi novými nařízeními EU a orientuje se tak plně na novou Strategii EU2020 („smart, sustainable and inclusive growth!“).

Evropská komise (EK) se zavázala tento návrh programu co nejdříve schválit. Na 8. zasedání EGESIF konaném 10. října 2014 ovšem EK překvapivě oznámila, že všechny programy, které nebudou zpracovány do poloviny listopadu po technické a obsahové stránce do finální podoby, nebudou letos již schváleny. Proto se schválení očekává teprve po změně „Víceletého finančního rámcového nařízení“, pravděpodobně v létě 2015.

Nyní se již intenzivně pracuje na vytvoření nezbytných doprovodných dokumentů, procesů, struktur a pravidel. Současně je také vytvářena nová podoba webových stránek Programu tak, aby byly v budoucnu všechny relevantní informace, dokumenty, kontaktní údaje a podklady k průběhu programu bez problémů dostupné. Ve vzájemné spolupráci Programů byl také vyvinut uživatelsky jednoduchý elektronický monitorovací systém, který se aktuálně nachází v testovací fázi. Ve fázi vývoje je momentálně také elektronická projektová žádost a zjednodušená pravidla způsobilosti (např. paušály).

Všechna tato opatření si kladou za cíl umožnit všem zúčastněným transparentní, jasnou a profesionální programovou a projektovou realizaci. O definitivním startu Programu resp. vypsání první výzvy k předkládání projektových žádostí budeme samozřejmě včas informovat.

Návrh Programu spolupráce, který byl předložen Evropské komisi ke schválení, naleznete zde:
Program spolupráce 2014-2020.

(7.11.2014)

Výsledky 7. Monitorovacího výboru v Großschönau

V dolnorakouské obci Großschönau zasedal ve dnech 1. a 2. června 2010 Monitorovací výbor, aby mohl projednat 14 nově podaných projektů.  9 projektů za více než 5 mil. EUR Monitorovací výbor schválil, jeden byl pozastaven a 4 projekty byly zamítnuty. I tentokrát byla předložena většina projektů do oblasti podpory Cestovní ruch, ovšem Monitorovací výbor polovinu projektů v této oblasti podpory zamítl. Celkem bylo schváleno již 110 projektů a tím vázáno přes 58% prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na svém 7. zasedání Monitorovací výbor přijal mimo jiné také přeshraniční, experty navrženou, koncepci pro podporu energeticky hospodárného stavění. Odpoledne prezentoval starosta obce Großschönau, pan Martin Bruckner, svůj projekt „Sonnenplatz Großschönau“, první evropskou vesnici s pasivními domy určenými ke zkušebnímu bydlení. Členové Monitorovacího výboru provázeni pasivními domy panem Brucknerem, jenž jim poskytl také odpovídající základní informace, se tak mohli sami přesvědčit o výhodách ekologického bydlení s použitím technologií pro pasivní domy.


Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 14.-15. prosince 2010. Nejzazší termín pro podání projektových žádostí na tento Monitorovací výbor je stanoven na 5. října 2010.

(29.6.2010)

Aktualizace dokumentů!


Chtěli bychom Vás upozornit na to, že naše společné programové dokumenty byly aktualizovány. Je třeba, aby všichni žadatelé i příjemci dbali poslední verze jednotlivých dokumentů.

Příručka pro žadatele - 1.4.2010

Společná pravidla způsobilosti - 1.4.2010
Formuláře pro podávání monitorovacích zpráv - 7.5.2010
Přílohy k projektové žadosti pro české i rakouské žadatele - 1.4.2010

(7.5.2010)


  

3. číslo našeho programového newslettru! 
  
Těší nás, že vám můžeme prezentovat další, již třetí programový newsletter. Dozvíte se v něm, co je v našem programu nového, jaké akce jsou plánovány v nadcházejících měsících a v rubrice „Naše kraje se představují…“ představíme další z regionů našeho programového území - Jihomoravský kraj. Newsletter ve formátu pdf je ke stažení zde (česky / německy). 
  
(1.4.2010)


  
Projekt Gender Fokus má nový newsletter! 
 
Projekt Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech (Gender Fokus) vydal již svůj druhý newsletter. Ke stažení je zde
  
(18.2.2010)Nová nabídka pro všechny projektové partnery!


Na našich webových stránkách můžete ode dneška zveřejňovat výběrová řízení malého rozsahu k nákupu zboží a služeb, která nepodléhají zákonu o veřejných zakázkách! 
 
Více informací o této službě naleznete v sekci Výběrová řízení.


(1.2.2010)Výsledky 6. Monitorovacího výboru v Třešti


1. a 2. prosince 2009 zasedal Monitorovací výbor v Třešti na Vysočině. Na programu jednání bylo celkem 19 projektů. 14 projektů Monitorovací výbor schválil, 1 byl pozastaven a 4 projekty byly zamítnuty. Tentokrát byla předložena většina projektů do oblastí podpory Cestovní ruch a Doprava a regionální dostupnost. Celkem bylo v tomto programovém období schváleno již 101 projektů a tím vázáno více než 76 mil. EUR.
Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat ve dnech 1.-2. června 2010. Nejzazší termín pro podání projektových žádostí na tento Monitorovací výbor je stanoven na 23. března 2010.

(22.12.2009)


Aktualizovány příklady realizovaných projektů v rámci našeho programu EÚS!


Zde najdete více informací o úspěšných projektech v tomto dotačním období.


(14.8.2009)S programy INTERREG a EÚS společně dosáhneme více

Příhraniční regiony Rakousko - Česká republika – Bavorsko táhnou za jeden provaz

Minulý týden se konala v hornorakouském trojúhelníku tří zemí Rakousko – Česká republika – Bavorsko společná konference expertů těchto tří členských států. Akce se nesla ve znamení motta „Přidaná hodnota přeshraniční spolupráce“.

Přes 100 zástupců z politiky a správy z Rakouska, České republiky a Bavorska diskutovalo o užitku a přidané hodnotě přeshraniční spolupráce. „Podnětné financování Evropské komise zajišťuje, aby probíhala dlouhodobě udržitelná spolupráce s našimi sousedy na druhé straně hranice na mnoha úrovních,“ uvedl český náměstek ministra Jiří Vačkář. „Dopad pro příhraniční regiony a jejich obyvatelstvo je zřejmý a vede k lepšímu společnému soužití regionů,“ zdůraznil Olivier Baudelet z Evropské komise. Dále konstatoval, že v tomto příhraničním regionu je s prostředky Evropské unie nakládáno vzorově a udržitelně. Vzhledem k pozitivním výsledkům anoncoval i do budoucna další evropské finanční prostředky.

Starosta obce Ulrichsberg, Wilfried Kellermann, jmenoval příklady mnoha pozitivních výsledků této spolupráce. Díky těmto projektům se stává Evropa pro občany hmatatelnější. Pro naše děti bude přeshraniční spolupráce samozřejmostí a hranice zmizí nejen mezi státy, ale také v našich hlavách. Tato spolupráce zapříčinila, že se náš příhraniční region dostává z někdejší okrajové pozice do centra Evropy. Projekty jako šumavský areál Böhmerwaldarena, přeshraniční zemská výstava mezi Rakouskem a Českou republikou nebo most na cyklostezce mezi Wernsteinem a Neuburgem jsou plody této práce.

Ze 161 mil. eur připravených z Evropské unie pro období 2007 – 2013 pro programy INTERREG Bavorsko – Rakousko a EÚS Rakousko – Česká republika již bylo značné množství projektů s celkovým objemem 75 mil. eur nastartováno. „Tyto iniciativy oživují příhraniční prostor a zajišťují v těchto těžkých časech také podporu pracovních míst,“ shodli se Robert Schrötter a Bernhard Köhle z obou Řídicích orgánů.

Na místě se mohli účastníci konference přesvědčit o úspěšné realizaci několika projektů v laskavém muzeu Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, v architektonicky vydařené stavbě areálu Waldkompetenzzentrum nebo na 30 metrů vysoké vyhlídkové věži Alpenblick (Pohled na Alpy) v Schönebenu.


Zde si můžete stáhnout prezentované příspěvky.


(23.6.2009)Výsledky 4. Monitorovacího výboru v Nových Hradech

12. a 13. května 2009 zasedal Monitorovací výbor tentokrát v jižních Čechách. Na programu jednání stálo 30 projektů. 23 projektů Monitorovací výbor schválil, 3 byly pozastaveny a 4 projekty byly zamítnuty. Tentokrát byla předložena většina projektů do oblastí podpory vzdělávání a životního prostředí. Celkem bylo již schváleno 88 projektů a tím vázáno již více než 50 mil. EUR.
Příští zasedání Monitorovacího výboru se bude konat v hornorakouském Ulrichsbergu dne 17. června 2009. Zde se však nebudou projednávat nové projekty. Členové Monitorovacího výboru se budou věnovat zejména aktuální fázi vývoje našeho programu a také vývoji některých schválených projektů.
Monitorovací výbor se schvalováním nově podaných projektů je naplánován na 1. – 2. prosince 2009 v kraji Vysočina. Termín pro podání projektových žádostí na tento, již šestý, Monitorovací výbor je stanoven na 22. září 2009.


(10.6.2009)Právě vyšlo 2. číslo našeho programového newsletteru!


V druhém čísle našeho pravidelného programového newsletteru se znovu dozvíte, co je v našem přeshraničním programu nového, které projekty jsou podporovány nebo jaké plánujeme akce.
Velmi nás také těší, že Vám můžeme poprvé představit rubriku „Naše kraje se představují…“, v níž se budou prezentovat postupně všechny regiony spadající do našeho programového území.

Newsletter v českém jazyce (PDF) si můžete stáhnout právě zde.


(1.6.2009)Česko-rakouské memorandum otevřelo cestu k dotacím z fondu Evropské unie pro náš program


V pátek 23. ledna 2009 bylo v dolnorakouském Gmündu podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Tuto bilatelární dohodu podepsali zemská radní Dolního Rakouska Johanna Mikl-Leitner a první náměstek českého ministra pro místní rozvoj Milan Půček. Otevřeli tak cestu k dotacím z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) českým i rakouským příjemcům schválených projektů v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.

S oficiálním podpisem tohoto dokumentu byla spojena také tisková konference. „Pro českou stranu je to partnerství i důvěra. Tento dokument obsahuje důležitá pravidla, která upravují práva a povinnosti české i rakouské strany,“ zdůraznil Milan Půček. Johanna Mikl-Leitner dodává: „Se zavedením principu vedoucího partnera jsou tato pravidla právní odpovědnosti jednodušší a transparentnější.“

Na základě podpisu memoranda je již možné uzavírat smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF mezi Řídicím orgánem Programu a jednotlivými vedoucími partnery schválených projektů. Zástupce Řídicího orgánu Bernhard Köhle podotýká: „Díky principu vedoucího partnera dosáhneme kvalitních společných česko-rakouských projektů, které budou pro regiony přínosné a zajímavé. Toto memorandum představuje dostatečný právní základ pro podpis smluv, které jsou právě připravovány.“

(27.1.2009)Výsledky z 3. zasedání Monitorovacího výboru ve Vídni


Ve dnech 15. a 16. prosince 2008 projednával Monitorovací výbor (MV) Programu na svém 3. zasedání 45 projektů, které byly podány do října 2008 a prošly úspěšně formální i obsahovou kontrolou.


Z těchto projektů jich bylo 27 schváleno bez výhrad a dalších 9 projektů s výhradou (tzn. musí odstranit malé nedostatky). Bylo tedy alokováno dalších cca 16 mil. EUR z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). To znamená, že projekty schválené na 2. a 3. MV budou čerpat přibližně 40% celkových prostředků z ERDF.


Devět předložených projektů nebylo schváleno: pět projektů bylo pozastaveno a po jejich přepracování mohou být znovu projednávány na MV a čtyři projekty Monitorovací výbor zamítl.


Nejméně prostředků ERDF je zatím alokováno v oblasti podpory 1.1 "Infrastruktura a služby spojené s podnikáním" a také v oblasti podpory 1.4 "Sociální integrace, prevence zdravotních a sociálních rizik".


Všichni žadatelé obdrží oficiální písemné vyjádření ze strany JTS týkající se rozhodnutí Monitorovacího výboru. Žadatelé, kteří musí odstranit případné nedostatky, budou dále požádáni o znovunavázání kontaktu s příslušnými Regionálními subjekty, aby s nimi zkonzultovali a dohodnuli další kroky a případné přepracování žádosti.


Další Monitorovací výbor se bude konat ve dnech 12. a 13. května 2009. Termín pro předkládání žádostí na tento MV je stanoven na 27. února 2009.


(26.1.2009)Nová společná Příručka pro žadatele!


Pro všechny zájemce, žadatele i příjemce je právě k dispozici ke stažení nová společná Příručka pro žadatele (pdf) v českém jazyce v sekci Materiály (ke stažení).


(12.12.2008)Nový newsletter Programu!


Těší nás, že vám můžeme prezentovat náš první programový newsletter. Touto cestou bychom Vám rádi nabídli novou službu, díky níž budete neustále informováni o aktuálním vývoji v našem Programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013. Co se letos v našem Programu událo nového? Jaké projekty podporujeme? Aktuální termíny plánovaných akcí? Na všechny tyto otázky vám chceme v našem newsletteru pravidelně přinášet odpovědi. Jeho pdf verzi si můžete stáhnout právě zde.


(1.12.2008)Aktuální kalendář akcí na příští rok!


Byly nově stanoveny termíny Monitorovacích výborů na rok 2009! Veškeré informace naleznete v sekci Důležité termíny.


(13.11.2008)Výroční akce v Jihlavě


Dne 2. 10.2008 se v Jihlavě konala Výroční konference Programu EÚS Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.


Zde jsou k dispozici ke stažení veškeré prezentace.

(7.10.2008)Výsledky z 2. zasedání Monitorovacího výboru v Brně konaného ve dnech 2. a 3. července 2008 – první schvalování projektů


Ve dnech 2. a 3. července 2008 projednával Monitorovací výbor (MV) Programu na svém 2. zasedání projekty, které byly podány do dubna 2008. V tomto prvním kole bylo MV předloženo k rozhodnutí celkem 39 projektů.


Z těchto projektů jich bylo 24 schváleno bez výhrad a dalších 5 projektů s výhradou (tzn. musí odstranit malé nedostatky). Celkový příspěvek z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) tak bude činit cca 27 mil. EUR.


Deset předložených projektů nebylo schváleno: tři projekty byly pozastaveny a po jejich přepracování budou znovu projednávány na příštím MV a zbylých sedm projektů Monitorovací výbor zamítl.


Nejvíce projektů bylo schváleno z oblasti podpory 1.2 „Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času“ a z oblasti podpory 2.3 „Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce“. Výzvou do budoucna zůstává např. oblast podpory 2.2 „Životní prostředí a prevence rizik“, v níž dosud nebyl schválen ani jeden projekt.


Všichni žadatelé obdrží v následujících dnech oficiální písemné vyjádření ze strany JTS týkající se rozhodnutí Monitorovacího výboru. Žadatelé, kteří musí odstranit případné nedostatky, budou dále požádáni o znovunavázání kontaktu s příslušnými Regionálními subjekty, aby s nimi zkonzultovali a dohodnuli další kroky a případné přepracování žádosti.


Další Monitorovací výbor se bude konat ve dnech 15. a 16. prosince 2008. Termín pro předkládání žádostí na tento MV je stanoven na 3. října 2008.

(1.8.2008)Připravujeme burzu partnerů!


Společný technický sekretariát a 6 Regionálních subjektů Vám rádi pomohou při hledání vhodného přeshraničního partnera pro Váš projekt.

Pokud vyplníte dvojjazyčně Formulář projektového záměru a zašlete jej na adresu vodickova@at-cz.eu, rádi Váš záměr projektu na těchto stránkách zveřejníme, aby byl k dispozici potenciálním partnerům v Rakousku i v České republice. 


(17.7.2008)Aktuální termíny

Termín pro předkládání žádostí na 3. Monitorovací výbor, který se bude konat ve dnech 15.-16. prosince 2008, byl posunut na
3. října 2008. Doporučujeme Vám konzultovat Váš záměr s Vaším příslušným Regionálním subjektem již při přípravě projektu. Kontakty najdete zde.

(4.7.2008)Zahájení programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007 – 2013       


Dne 27.3.2008 zahájil Řídicí orgán oficiálně Program EÚS Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.  Od tohoto dne máte možnost si stáhnout projektovou žádost s povinnými přílohami a začít s přípravou Vašich projektů.
 

Podávání projektových žádostí je od tohoto data průběžné,  bude pouze stanoveno závazné datum, ke kterému musí být žádosti předloženy pro následující Monitorovací výbor (MV). Projektové žádosti předkládejte buď u Regionálních subjektů, nebo na Společný technický sekretariát.
 

Nejbližší MV se bude konat začátkem července 2008, datum ukončení podávání žádostí na tento výbor je stanoven na 24.4.2008.


(27.3.2008)

 
creating the future