Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Formuláře

Formuláře pro podávání zpráv
Formulář pro přípravu Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Formuláře pro změny v projektu

Poznámka: Veškeré formuláře jsou k dispozici také v německém jazyce na rakouské stránce.
 

 
Formuláře pro podávání zpráv

Zprávy na úrovni partnerů obsahují

- Prohlášení o způsobilých výdajích (formulář č. 5)
- Zpráva o pokroku (formulář č. 6)
- Finanční zpráva (formulář č. 7)
- Soupiska výdajů (formulář č. 8)
- Potvrzení o platbě z národního spolufinancování (formulář č. 9)
- Zadávací řízení (formulář č. 10)
- Kontrola na místě (formulář č. 11)
- Hlášení oprav, krácení výdajů, požadavků na vrácení výdajů na JTS (formulář č. 12)
- Certifikát sdílených výdajů (formulář č. 13)

Stáhnout (xls) (aktualizace: 2.7.2012)Zprávy na úrovni projektu obsahují

- Shrnutí JTS na úrovni projektu (formulář č. 1)
- Zpráva o realizaci projektu (formulář č. 2)
- Závěrečná zpráva o realizaci projektu (formulář č. 3)
- Žádost o platbu (formulář č. 4)
- PROJEKT - Potvrzení o převedení prostředků z ERDF

Stáhnout (xls) (aktualizace: 4.5.2011)Návod k vyplňování formulářů pro podávání zpráv (15.7.2013)

Stáhnout (pdf)Při podávání zpráv musí čeští partneři dbát na náležitosti dokladování Centra pro regionální rozvoj (CRR ČR). Veškeré informace o náležitostech dokladování a příslušné formuláře ke stažení naleznete na následujících internetových stránkách CRR ČR:
http://www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/nalezitosti-dokladovani/ 
Formuláře pro přípravu Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF

Pokud byl Váš projekt schválen na Monitorovacím výboru s výhradami, je třeba vyřešit tyto výhrady před přípravou Vaší Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF neodkladně s Vaším příslušným Regionálním subjektem. Pro formální vypořádání výhrady slouží následující formulář:

Výhrady k projektu ze strany Monitorovacího výboru (word)
Stáhnout (aktualizace: 8.2.2010)

Pokud byl Váš projekt schválen Monitorovacím výborem bez výhrad, a jste tedy ve fázi přípravy Vaší Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF, stáhněte si prosím zde formulář, v němž si stanovíte zejména monitorovací období v průběhu realizace Vašeho projektu. Pokud jste neuvedli číslo bankovního účtu v EUR při podání Vaší žádosti, je třeba tyto údaje vyplnit také v tomto formuláři. Formulář poté pošlete Vašemu příslušnému kontrolorovi, abyste mohli společně sladit Vaše plánovoná monitorovací období.

Údaje ke Smlouvě o prostředcích ERDF (xls)
Stáhnout (aktualizace: 19.2.2009)

Přehled předpokládaných a realizovaných zadávacích řízení (xls)
Stáhnout (aktualizace: 19.1.2010)


 
Formuláře pro změny v projektu

Vedoucí parner má možnost požádat o změnu v projektu, resp. v projektové žádosti, jak ve fázi přípravy smlouvy, tak v průběhu realizace projektu, pokud je to odůvodněné a nevyhnutelné. To však neznamená, že příslušné orgány požadované změny automaticky schválí. V případě změny předloží Vedoucí partner žádost o změnu příslušnému kontrolorovi v dostatečném předstihu a kontrolor ji posoudí. K tomu slouží níže uvedené formuláře. Obecně je nutný souhlas Monitorovacího výboru, při méně významných změnách je mohou odsouhlasit Řídící orgán nebo kontrolor.

Žádost o provedení změny v projektu (word)
- formulář je třeba vyplnit dvojjazyčně (česky i německy)!
Stáhnout (aktualizace: 5.5.2009)Pokud se změny týkají rozpočtů, je třeba vyplnit také níže uvedený formulář:


Změna rozpočtu u českých partnerů
(xls)
Stáhnout (aktualizace: 5.2.2010)

Návod k vyplnění formuláře "Změny v rozpočtu" (pdf)
Stáhnout (aktualizace: 2.3.2010)


Změna rozpočtu u rakouských partnerů (xls)
Stáhnout (aktualizace: 5.2.2010)

Návod k vyplnění formuláře "Změny v rozpočtu" (pdf)
Stáhnout (aktualizace: 2.3.2010)Vyjádření kontrolora Vedoucího partnera ke změně v projektu (word)
Stáhnout (aktualizace: 13.3.2012)

Pokud potřebuje kontrolor Vedoucího partnera objasnění od jiného kontrolora, formuluje dotaz a uvede, kterého partnera se změna týká a co musí být vyřešeno, a zašle svůj dotaz prostřednictvím následujícího formuláře se všemi nutnými dokumenty danému subjektu.

Vyjádření kontrolora projektového partnera ke změně v projektu (word)
Stáhnout (aktualizace: 13.3.2012)

Pokud vyžadují změny schválení Řídicím orgánem, připraví kontrolor Vedoucího partnera následující formulář.

Souhlas Řídicího orgánu se změnou v projektu (word)
Stáhnout (aktualizace: 5.5.2009)

Změny, které vyžadují rozhodnutí Monitorovacího výboru, prověří kontrolor Vedoucího partnera a vypracuje své stanovisko, následně jej podá na Společném technickém sekretariátu/u Řídicího orgánu, kteří jej předloží Monitorovacímu výboru k rozhodnutí. 
creating the future