Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

PublicitaCo vyplývá z Nařízení EU?

Každý příjemce dotace z Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013“ je povinen informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je nebo byl financován z prostředků EU a konkrétně z fondu ERDF.


Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí čl. 8, 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Tato sekce obsahuje jejich stručné vysvětlení a uvádí doporučení a příklady.


Výdaje na publicitu projektu lze zahrnout do způsobilých výdajů, pokud byly naplánovány v rozpočtu projektu.Jak správně zajistit publicitu?

Veškerá informační a propagační opatření musí obsahovat tyto údaje (dle čl. 8, 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006): 

 

 1. symbol (vlajka) Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v Nařízení Komise (ES) č.1828/2006 (příloha 1)
 2. odkaz na Evropskou unii (celý text "Evropská unie", nikoli zkratka "EU")
 3. oficiální logo Programu
 4. odkaz na fond ERDF: „Evropský fond pro regionální rozvoj“
 5. oficiální slogan Programu: „Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více“U malých propagačních předmětů nejsou body 4. a 5. povinné (dle čl. 8, 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006).

Nařízení neudává bližší vysvětlení k pojmu „malé propagační předměty“. Je na příjemci, aby sám posoudil, zda jde o malý předmět.Symbol Evropské unie a odkaz na EU a ERDF

"Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj." (příklad)

Geometrický popis a barevné provedení symbolu Evropské unie


 

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka představuje jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru , tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.
Znak má následující barevné provedení: PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku; PANTONE YELLOW pro hvězdy.


Detailní znění popisu symbolu Evropské unie najdete v Nařízení Komise (ES) č.1828/2006 (příloha 1)
Více informací o grafickém znázornění evropského znaku na oficiální adrese:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_cs.htm
Logo Programu

Loga Programu v různých formátech jsou k dispozici ke stažení v sekci Loga.


Zde si můžete stáhnout ve formátu pdf Manuál pro zobrazení loga, který obsahuje doporučení, jak postupovat při výrobě externích informačních materiálů.
Nabízíme Vám také možnost stáhnout si vzorové podklady pro správné užití publicity. Balíček (soubor zip) obsahuje vzorovou prezentaci (ppt), vzorový dopis (word) a dále vzorové letáky (word). Tyto podklady však slouží pouze jen jako příklady. V žádném případě není povinné přesně tyto podklady používat.


Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu

1) Celková dotace na projekt překročila 500 000 EUR a projekt se týká financování infrastruktury nebo stavebních prací (dle čl. 8, 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006):

• Po celou dobu realizace projektu: Příjemce je povinen postavit velkoplošný reklamní panel v místě realizace projektu. Panel musí obsahovat veškeré povinné údaje (viz výše), které zabírají nejméně 25 % panelu.
• Po dokončení projektu - nejpozději do 6 měsíců po dokončení: panel se nahradí dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulkou. Na tabulce musí být kromě povinných údajů (viz výše), které musí zabírat nejméně 25% tabulky, uveden i druh ("Přeshraniční spolupráce") a název (popř. zkratka) projektu.

2) Celková dotace na projekt překročila 500 000 EUR a týká se nákupu hmotného předmětu (dle čl. 8, 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006):

• Po dokončení projektu - nejpozději do 6 měsíců po dokončení: příjemce je povinen umístit viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku. Na tabulce musí být kromě povinných údajů (viz výše), které musí zabírat nejméně 25% tabulky, uveden i druh ("Přeshraniční spolupráce") a název (popř. zkratka) projektu.

3) Ostatní projekty (doporučení ŘO a JTS):

Partneři zvolí vhodnou formu propagace odpovídající charakteru projektu. Např.:

• V případě seminářů a školení uvedou výše popsané náležitosti na pozvánkách, v podkladech, na plakátech apod.
• V případě menších infrastrukturních projektů použijí informační cedule v průběhu realizace projektu a pamětní desky po skončení realizace projektu v místě infrastruktury apod. 

Všeobecné zásady

• Symboly a loga musí být viditelné
• Povinný text musí být čitelný
• Symboly a loga musí být umístěny na přední straně předmětu
• Na tištěných materiálech pro účastníky musí být všechny náležitosti minimálně na úvodní stránce
• Loga projektových partnerů: pokud jsou uvedena, musí být uvedeny všechny povinné náležitosti, tedy vlajka EU, odkaz na Evropskou unii a Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu a slogan
• Proporcionalita log: logo EU nesmí být menší než loga partnerů
• Výše zmíněné zásady lze pominout pouze v odůvodněných případech


Příklady správného zajištění publicity

Tištěné výstupy - publikace, brožury

• Uvedení všech povinných náležitostí na úvodní straně nebo na obálce, nikoli uvnitř brožury nebo na poslední straně

Ostatní tištěné materiály – letáky, plakáty, pozvánky, diplomy, osvědčení atd.

• Uvedení všech povinných náležitostí na úvodní straně

Internetové stránky

• Uvedení všech povinných náležitostí minimálně na domovské stránce, lépe v záhlaví nebo zápatí stránek

Elektronické výstupy projektu, fotografie

• Uvedení všech povinných náležitostí na obalu CD, popř. i na samotném CD

Kulturní a sportovní akce, výstavy, soutěže, konference, semináře

• Vyvěšení vlajky Evropské unie v místě konání akce
• Uvedení všech povinných náležitostí na doprovodných materiálech (tj. např. materiály pro účastníky, prezentace, prezenční listiny)

Směrové tabule
(Netýká se dopravních značek)

• Stačí uvést vlajku Evropské unie,  text „Evropská unie“ a logo programu na sloupku
• Nálepka s těmito údaji musí být umístěna vodorovně, nikoli svisle

Propagační předměty

• U menších propagačních předmětů, např. tužky, stačí uvést vlajku Evropské unie,  text „Evropská unie“ a logo programu
• Větší propagační předměty typu taška, kalendář, tričko musí být označeny všemi povinnými náležitostmi

Inzeráty

• Uvedení všech povinných náležitostí
• U inzerátu menšího rozsahu stačí uvést vlajku Evropské unie,  text „Evropská unie“ a logo programu

Tiskové zprávy

• Uvedení všech povinných náležitostí u textu tiskové zprávy
• Poznámka: Tato povinnost v rámci opatření publicity se týká pouze partnera projektu. Pokud někdo další převezme informace z tiskové zprávy, nemá povinnost zveřejňovat všechny povinné náležitosti publicity Evropské unie. 


 
creating the future