Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Schvalování projektu

O projektech doporučených k financování z Programu rozhoduje na svém zasedání společný MV na základě údajů uvedených v Projektovém listu a ve formulářích obsahujících výsledky hodnocení.
Jednotlivé projekty a výsledky jejich hodnocení uvede na zasedání nejprve JTS, poté s obsahem projektu a pozadím projektu seznámí členy MV Regionální subjekt Vedoucího partnera. MV doporučuje projekty k financování na základě souhlasu všech členů MV (konsenzus).

Seznam členských organizací a institucí ke stažení ZDE
MV má možnost projekt:


 

• schválit
Monitorovací výbor schválí daný projekt.


 

• schválit s výhradou
Projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje malé nedostatky. Je schválen s podmínkou, že budou tyto nedostatky odstraněny, a teprve poté bude podepsána Smlouva. Za odstranění nedostatků je zodpovědný Vedoucí partner. Projekt již není znovu projednáván na MV, příslušný pracovník JTS pouze MV informuje o vypořádání výhrady. V případě, že Vedoucí partner nesouhlasí s výhradami určenými MV, nejsou tak splněny podmínky pro financování projektu a projekt je vrácen, tzn. nepřipravuje se Smlouva.• pozastavit
Projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou. Projednávání projektu je pozastaveno. Příslušný krajský úřad/úřad zemské vlády určený dle Vedoucího partnera informuje Vedoucího partnera, který musí projekt upravit, a po provedení těchto úprav bude projekt projednáván na dalším zasedání MV.


 

• stáhnout
Zástupce krajského úřadu/úřadu zemské vlády určený dle Vedoucího partnera a účastnící se zasedání MV může projekt ze zasedání stáhnout. Projekt lze stáhnout z různých důvodů, např. na žádost Vedoucího partnera nebo z nedostatku finančních prostředků apod. V takovém případě je MV informován o důvodech návrhu na stažení a o návrhu členové MV hlasují.


 

• odmítnout
Projekty, které obsahují velké nedostatky nebo nesplňují kritéria, by neměly projít hodnocením a dostat se na jednání MV, proto je „odmítnutí“ spíše výjimečné. Projekt ale může být odmítnut také např. proto, že bylo předloženo velké množství kvalitně zpracovaných projektových žádostí a alokované prostředky nestačí na podporu všech projektů. MV má také možnost vyjádřit se k rozpočtu nebo k obsahu projektu apod., případně navrhnout jejich změnu.

Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným Vedoucím partnerům

JTS po schválení protokolu zašle písemně oznámení úspěšným i neúspěšným Vedoucím partnerům jednotlivých projektových žádostí projednávaných na zasedání MV. V dopise úspěšným Vedoucím partnerům je také uveden seznam případných podmínek/výhrad stanovených MV.


 
creating the future