Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Příprava projektu


Zahájením přípravy projektu se rozumí zahájení zpracování projektové žádosti a povinných příloh. Pokud však partneři začnou s přípravou projektu před 1. 1. 2007, budou výdaje vzniklé před tímto datem nezpůsobilé k financování.
Partneři mají možnost obracet se v průběhu celého procesu přípravy projektu především na Regionální subjekty, případně na JTS. Regionální subjekty či JTS nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých partnerů a možného konfliktu zájmů projektovou žádost nebo některou z jejich povinných příloh
zpracovávat. Mohou pouze poskytnout veškeré potřebné informace (popř. konzultace) pro zpracování projektové žádosti (nebo některé z jejich povinných příloh) tak, aby předložená projektová žádost (popř. příloha) splňovala formální náležitosti a aby projektová žádost odpovídala zaměření Programu. Poskytování informací i konzultací je pro partnery bezplatné. Využít možnost konzultací doporučujeme všem partnerům jednak z toho důvodu, že bude projekt lépe odpovídat požadavkům na projednání Monitorovacího výboru (MV), a jednak proto, že Regionální subjekt partnera může na zasedání Monitorovacího výboru zodpovídat případné dotazy, které k danému projektu vznesou členové MV. Je proto vhodné, aby byl daný Regionální subjekt s projektem podrobně seznámen a měl dostatek informací pro jejich případné poskytnutí MV.

Příprava projektové žádosti

Projekty mohou připravovat partneři buď samostatně, nebo s pomocí subjektu specializujícího se na danou problematiku a pohybujícího se na trhu. Případné zajištění externí pomoci při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti partnera.
Vedoucí partner společně s ostatními partnery vyplní formulář projektové žádosti, který má elektronickou podobu programu MS Excel, podle pokynů uvedených v Návodu k vyplnění projektové žádosti. Vytištěním vypracované projektové žádosti a jejím podepsáním vznikne finální verze.

Podání projektové žádosti

Kdy se předkládají projektové žádosti?


 
Projektové žádosti jsou přijímány průběžně, nikoliv na základě „Výzvy k předkládání projektů“. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace Programu. Pro předkládání projektových žádostí platí, že pro každé zasedání MV, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven indikativní termín, dokdy by měla být projektová žádost v požadované kvalitě doručena příslušnému Regionálnímu subjektu či JTS. Tento termín je 10 týdnů před plánovaným zasedáním MV. Standardně zpracovaná projektová žádost, která bude do tohoto termínu doručena a nebude nutné v průběhu její kontroly provádět žádná doplnění/úpravy, bude projednána na nejbližším zasedání MV. Doporučujeme předkládat projektové žádosti v dřívějším termínu a nečekat na nejzazší termín. Informace o nejbližších zasedání MV a termíny pro předložení žádostí najdete na našich webových stránkách.
Kdo předkládá projektovou žádost?


 
Projektovou žádost včetně příloh, uvedených v seznamu pro rakouské a české žadatele, předkládá za projekt vždy a pouze Vedoucí partner projektu, a to jak za českou, tak rakouskou část projektu.
Kam se projektové žádosti předkládají?


 
Je-li Vedoucí partner z České republiky, pak předkládá projektovou žádost včetně příloh příslušnému Regionálnímu subjektu podle místa realizace projektu. Jedná se o krajské úřady Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Pokud je Vedoucí partner projektu z Rakouska, pak předkládá projektovou žádost včetně všech příloh příslušnému Regionálnímu subjektu podle místa realizace projektu. Jedná se o zemské úřady Horního Rakouska, Dolního Rakouska a města Vídně. Vedoucí partner má taktéž možnost předložit projektovou žádost na Společný technický sekretariát v Brně. Vedoucí partner obdrží vždy potvrzení, že byla projektová žádost předána relevantní subjektu.
Jaké náležitosti má mít odevzdaná projektová žádost?


 
 Konečným výstupem procesu přípravy projektové žádosti je:
 

- kompletně vyplněný formulář projektové žádosti v tištěné podobě ve dvou originálech
- dvě kompletní sady příloh
- 1 x CD s finálně vyplněným formulářem projektové žádosti, podrobným rozpočtem projektu a elektronickými verzemi příloh (všechny přílohy včetně podpisů musí být naskenované)


 Vedoucí partner předkládá projektovou žádost v řádně zalepené obálce, na níž musí být uveden název Programu, název projektu, úplný název Vedoucího partnera a adresa Vedoucího partnera. Všechny strany tištěné projektové žádosti musí být spojeny a poslední strana musí být podepsána Vedoucím partnerem, resp. jeho statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem. Jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud obsahuje příloha více než 1 list, musí být tyto listy spojené (pokud to lze). CD musí být řádně označeno názvem Programu, názvem projektu a názvem Vedoucího partnera.
Jak může být projektová žádost doručena?


 
Projektová žádost může být doručena buď osobně, nebo doporučeně poštou, nebo kurýrní či jinou službou.
Rozhodným okamžikem je doručení na příslušné místo Regionálního subjektu Vedoucího partnera nebo na JTS, nikoliv odeslání projektové žádosti. Je pouze na Vedoucím partnerovi, jaký způsob doručení zvolí. Ten také nese veškeré riziko plynoucí z jím zvoleného způsobu doručení.


 
creating the future