Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Prioritní osy a oblasti podpory

Operační program sestává ze dvou prioritních os a sedmi oblastí podpory. Třetí prioritní osa, Technická pomoc, je určena pro zajištění administrace Programu. Oblasti podpory jsou znázorněny v následujícím schématu:

Prioritní osa 1
Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how


Oblasti podpory:

1.1   Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
1.2   Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
1.3   Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
1.4   Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace


Prioritní osa 2
Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj


Oblasti podpory:

2.1   Doprava a regionální dostupnost
2.2   Životní prostředí a prevence rizik
2.3   Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce


 

Dále najdete příklady aktivit, které mohou být v rámci přeshraničních partnerství podporovány. Výčet není úplný a slouží jako námět pro Vaše projekty. Více detailů najdete v Operačním programu nebo v Příručce pro žadatele. 
 


Prioritní osa 1
Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

OP 1.1  Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi


- Realizace projektů zaměřených na kvalitativní zlepšení podnikatelského prostředí, na oblast úvodního poradenství při otevírání podniku a poradenství pro společnosti v příhraniční oblasti
- Vytvoření ekonomických partnerství mezi podnikateli a klustery v příhraniční oblasti výměnou know-how, zkušeností, organizováním společných diskuzních fór, otevíráním odborných pracovních skupin se zaměřením na problémy s odlišnou legislativou nebo s odlišnými podmínkami pro podnikání na obou stranách hranice
- Příprava pro podnikání v příhraničních oblastech formou relevantních podkladových materiálů či výměnou informací a know-how
- Posílení inovativního potenciálu příhraniční oblasti výměnou know-how a dobré praxe, organizací společných pracovních setkání odborníků z výzkumných institucí, univerzit a správních orgánů
- Spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými institucemi, ekonomickými činiteli a správou pomocí rozvíjení a lepšího předávání know-how a technologií na společných seminářích a konferencích či prostřednictvím vypracování společných vědeckých materiálů a dokumentů
- Vývoj patentů a inovativních myšlenek, jejich šíření a realizace
- atd.


OP 1.2  Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času


- Rozvoj, zlepšení a dokončení infrastruktury pro (měkký) cestovní ruch
- Dostupnost turistických a kulturních míst
- Rekonstrukce existujících historických, kulturních, technických a přírodních objektů, pro lepší propagaci znalosti a pochopení místních turistických atrakcí
- Společná propagace regionu na významných regionálních veletrzích cestovního ruchu (společné stánky, reklamní materiály, atd.)
- Podpora rozšíření koordinovaných turistických aktivit v chráněných krajinných oblastech a v jejich blízkosti
- Vytvoření inovativních produktů v cestovním ruchu
- Společný marketing příhraničních regionů
- Podpora agroturistiky
- atd.


OP 1.3  Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace


- Podpora přeshraničních společných vzdělávacích aktivit (rekvalifikace, systém celoživotního vzdělávání...)
- Podpůrná spolupráce v přeshraničním výzkumu a vzdělávání, výměna personálu vzdělávacích či výzkumných institucí z příhraniční oblastí
- Rozvoj společných přístupů a výměna informací o otázkách trhu práce
- Podpora spolupráce v oblasti středních a vysokých škol a také univerzit, zejména pro zvyšování kvalifikace v oblasti klusterů a zakládání podniků
- Podpora lepší kvality vzdělávací infrastruktury a kvalifikace prostřednictvím konzultací mezi relevantními institucemi a regionálními autoritami
- Podpora výměn/stáží středoškolských a vysokoškolských studentů prostřednictvím krátkodobých pobytů na vysokých školách, univerzitách, ve výzkumných institucích pro získání praktických dovedností či schopností v konkrétních oblastech
- atd.


OP 1.4  Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace


- Vypracování studií zaměřených na zlepšení situace menšinových skupin v příhraniční oblasti
- Dokončení či rekonstrukci relevantních objektů pro aktivity podporující sociální začlenění mladé generace, znevýhodněných skupin a starších lidí
- Organizace volnočasových aktivit pro sociálně znevýhodněné skupiny z přeshraniční oblasti pro zlepšení jejich šance na sociální začlenění
- Podpora přeshraniční výměny zkušeností v oblasti začlenění znevýhodněných skupin do kreativních volnočasových aktivit pomocí školení, workshopů, informačních akcí a setkání různých zájmových skupin
- Propagace bilaterálních aktivit mezi sociálními institucemi (např. nemocnice, mládežnické kluby, domovy důchodců...)
- Podpora specializovaných aktivit v oblasti prevence sociálních rizik a sociální infrastruktury prostřednictvím vytváření sítí, výměny dobré praxe
- Aktivní propagace „zdravého životního stylu“ prostřednictvím přednášek, vizuálních prezentací, otevřených konferencí, praktického školení, specializovaných veletrhů, reklamy o moderním rámci zdravotní péče, aktivit pro prevenci nemocí/chorob
- Integrovaný záchranný systém a tísňové služby v příhraničním regionu
- atd.
  

Prioritní osa 2

Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

OP 2.1 – Doprava a regionální dostupnost
 

- Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury s důrazem na zlepšení kvality spojení příhraničního regionu (místní a regionální sítě, přechody, cyklistické a turistické stezky)
- Zlepšení meziregionální, přeshraniční, regionální, místní dostupnosti
- Optimální využívání veřejných a alternativních způsobů dopravy a integrovaného dopravního systému
- Přechod dopravy na ekologičtější systémy – optimalizace kombinací s alternativními dopravními prostředky (např. veřejná doprava)
- Využití nabídky informačních a komunikačních technologií ke zvýšení možností místního rozvoje v regionu
- Rozvoj projektů souvisejících s logistikou – kombinovaná doprava pro snížení provozu na silnicích
- Zlepšení železniční sítě (např. odstranění rozdílů)
- Zavedení a propojení datových sítí
- atd.


OP 2.2 – Životní prostředí a prevence rizik


- Zlepšování kvality životního prostředí – ochrana přírodních druhů, prevence záplav a modernizace environmentální infrastruktury (např. nakládání s odpady)
- Posilování environmentálního vzdělávání a výchovy
- Renaturace řek a zlepšení záchranného systému pro lepší prevenci rizik (přírodní katastrofy, záplavy...)
- Snižování znečištění životního prostředí
- Přeshraniční strategie pro nakládání s odpady a jejich další využití jako druhotných surovin
- Management v oblasti „chráněných druhů“ a ochrana míst výskytu (biotopů)
- Podpora využívání obnovitelných surovin a energií
- Výstavba infrastruktury alternativních zdrojů energie (malé systémy pro využití vodních, větrných, solárních a jiných obnovitelných zdrojů)
- atd.


OP 2.3  Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce


- Posílení institucionálních sítí partnerů v příhraniční oblasti
- Propagace aktivit typu „people-to-people“ v rámci Fondu malých projektů ve formě neinvestičních a malých infrastrukturních projektů, s cílem zvýšení přímých malých integračních a kohezních aktivit v okrajových oblastech
- Propagace výměny zkušeností, know-how a dobré praxe mezi městy podobné velikosti, spolupráce měst a satelitů, omezení sociálních rozdílů mezi městy a venkovem
- Studie o územním/regionálním plánování (např. plány rozvoje, plánování lokality…)
- Zavedení informačních systémů (např. databáze, územní informační systémy, monitoring životního prostředí)
- Spolupráce na poli územního plánování a zavádění přeshraniční spolupráce, poradenských a informačních center
- Propagace inovativních a přeshraničních malých projektů k posílení integrace obyvatelstva příhraničního regionu a příprava, rozvoj a monitoring větších projektů
- atd.

 

 

 


 
creating the future