Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Princip Vedoucího partnera

Pro zvýšení efektivity přeshraniční spolupráce musí všechny aktivity/projekty uplatňovat princip Vedoucího partnera (Lead partnera). V rámci tohoto principu jsou mezi Vedoucím partnerem a ostatními projektovými partnery jasně definovány a rozděleny úkoly, stejně jako odpovědnost za přípravu, realizaci, financování a kontrolu aktivit projektu.
Proč byl zaveden princip Vedoucího partnera?


- projekty mají být skutečně realizovány společně, základem je jasná struktura projektového partnerství a předkládání jedné dvoujazyčné projektové žádosti

- zjednodušení řetězce zodpovědnosti, tzn. že vůči Řídicímu orgánu je za projekt zodpovědný pouze Vedoucí partner
- zvýšení požadavků na přípravu projektu, která bude vyžadovat delší dobu
- větší a daleko strategičtější projekty


Jak je princip Vedoucího partnera uplatňován?


- společná příprava projektu a žádosti a společný výběr Vedoucího partnera v rámci partnerství
- Vedoucí partner je zodpovědný za realizaci celého záměru

- každý z partnerů zodpovídá za realizaci aktivit, ke kterým se zavázal v partnerské smlouvě
- Vedoucí partner potvrzuje, že všechny výdaje byly vynaloženy v souladu s plánem aktivit a řádně certifikovány
- každý z partnerů je zodpovědný za řádnou certifikaci vlastních výdajů a za případné nesrovnalosti ve vlastních výdajích
- Vedoucí partner přijímá platby z ERDF a distribuuje je mezi partnery


Kdo je vhodný Vedoucí partner?


- každá způsobilá instituce, která má sídlo v programovém území a která zná dobře svůj region
- instituce s kvalitní organizací, komunikací a managementem


Jaké povinnosti má Vedoucí partner?


- odpovídá za zajištění realizace a administrace celého projektu
- stanoví opatření pro své vztahy s projektovými partnery v partnerské smlouvě
- odpovídá za odevzdání vyplněného formuláře projektové žádosti spolu s partnerskou smlouvou příslušnému Regionálnímu subjektu nebo JTS
- podepisuje finanční smlouvu o prostředcích ERDF s Řídicím orgánem a po jejím přijetí informuje v co nejkratším čase ostatní projektové partnery
- přijímá platby z ERDF a distribuuje je mezi partnery
- na základě certifikovaných průběžných zpráv od svých projektových partnerů připravuje v českém a německém jazyce souhrnnou projektovou zprávu a předá ji společně s potvrzeními o výdajích svému kontrolorovi, jakmile je certifikace dokončena, obdrží JTS podklady a může administrovat proplacení prostředků


Jaké povinnosti má projektový partner?


- v rámci partnerství se podílí na společné přípravě projektu a žádosti
- zodpovídá za realizaci aktivit, ke kterým se zavázal v partnerské smlouvě
- nese odpovědnost v případě jakékoli nesrovnalosti ve výdajích, které vykázal
- odpovědnému kontrolorovi předkládá standardizovanou zprávu společně se všemi pořebnými podklady pro certifikaci

- Vedoucímu partnerovi předává svá ověřená osvědčení výdajů jako podklad pro souhrnnou projektovou zprávu


 
creating the future