Tyto stránky jsou archivem pro Programové období 2007-2013.
Aktuální informace k programu 2014-2020 naleznete na: www.at-cz.eu.
AT-CZ 2007-2013 - creating the future
AT-CZ 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation


Příprava nového programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Program Interreg V-A Rakousko-Česká republika byl schválen Evropskou komisí!

S radostí Vám oznamujeme, že 23. června 2015 obdržely orgány programu informaci o oficiálním schválení programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Finální verzi Programu spolupráce naleznete zde.
Termín pro předkládání prvních projektových žádostí (pro všechny prioritní osy) je předběžně stanoven na konec listopadu 2015.
Následné schvalování projektů Monitorovacím výborem programu bude probíhat pravděpodobně na začátku března 2016.
O přesných termínech Vás budeme co nejdříve informovat.

(25.6.2015)


Aktuální vývoj v programu „INTERREG V-A Rakousko-Česká republika“

K Programu spolupráce 2014-2020, který byl předán Evropské komisi ke schválení v říjnu 2014, obdržely orgány programu od EK několik komentářů.
Na základě těchto komentářů byl Program spolupráce adekvátně upraven a opět předán EK k posouzení.
V nejbližších dnech by orgány programu měly obdržet informaci o oficiálním schválení programu „INTERREG V-A Rakousko-Česká republika“. 
O nejnovějším vývoji Vás budeme informovat!

Aktuální verze Programu spolupráce 2014-2020 je ke stažení zde.
Zde si můžete přečíst tiskové prohlášení vydané Evropskou komisí.

(22.6.2015)


Informace k zadávání zakázek před vydáním dokumentace k programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Informace pro české žadatelé, kteří připravují projekt do programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a plánují ve svém projektu realizovat zadávací řízení, je nutné, aby se před vydáním kompletní dokumentace k programu při přípravě zadávacího řízení řídili Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.


Metodický pokyn je k dispozici zde.


(2.6.2015)Status-quo programu „INTERREG V-A Rakousko-Česká republika“


Nový program spolupráce INTERREG V-A AT-CZ byl po dobu dvou let utvářen bilaterární programovací skupinou. Tento základní dokument vyhotovený v anglickém jazyce je vytvořen v souladu se všemi novými nařízeními EU a orientuje se tak plně na novou Strategii EU2020 („smart, sustainable and inclusive growth!“).

Evropská komise (EK) se zavázala tento návrh programu co nejdříve schválit. Na 8. zasedání EGESIF konaném 10. října 2014 ovšem EK překvapivě oznámila, že všechny programy, které nebudou zpracovány do poloviny listopadu po technické a obsahové stránce do finální podoby, nebudou letos již schváleny. Proto se schválení očekává teprve po změně „Víceletého finančního rámcového nařízení“, pravděpodobně v létě 2015.

Nyní se již intenzivně pracuje na vytvoření nezbytných doprovodných dokumentů, procesů, struktur a pravidel. Současně je také vytvářena nová podoba webových stránek Programu tak, aby byly v budoucnu všechny relevantní informace, dokumenty, kontaktní údaje a podklady k průběhu programu bez problémů dostupné. Ve vzájemné spolupráci Programů byl také vyvinut uživatelsky jednoduchý elektronický monitorovací systém, který se aktuálně nachází v testovací fázi. Ve fázi vývoje je momentálně také elektronická projektová žádost a zjednodušená pravidla způsobilosti (např. paušály).

Všechna tato opatření si kladou za cíl umožnit všem zúčastněným transparentní, jasnou a profesionální programovou a projektovou realizaci. O definitivním startu Programu resp. vypsání první výzvy k předkládání projektových žádostí budeme samozřejmě včas informovat.

Návrh Programu spolupráce, který byl předložen Evropské komisi ke schválení, naleznete zde:
Program spolupráce 2014-2020.

(7.11.2014)


Příprava nového programu přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014-2020 probíhá již od ledna 2012. Přípravu zastřešuje Řídící orgán (Úřad vlády Dolního Rakouska) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Nový Program je připravován v rámci pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci českých a rakouských programových partnerů.

V současné době je zpracováván návrh Operačního programu, probíhá hodnocení ex-ante a strategické hodnocení vlivu Programu na životní prostředí (SEA).

(10.5.2014)Základní informace o Programu

Plánování budoucnosti EÚS probíhá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013, zveřejněných v Úředním věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/).

Nový Program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a rakouské příhraničí.

Zůstal zachován princip vedoucího partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít min. jednoho zahraničního projektového partnera.

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od  současného programu, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě.

Kritéria spolupráce jsou:

-    společná příprava projektu
-    společná realizace projektu
-    společný personál
-    společné financování

Ke zpřísnění pravidel došlo i u naplňování indikátorů projektu, které budou stanoveny pro každou investiční prioritu, a každý projekt bude muset přispět k jejich naplnění.

O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově budou moci ve vybraných investičních prioritách žádat i podnikatelé.

V souladu s hlavními předpoklady návrhu EK musí mít všechny programy tematickou koncentraci - min. 80% rozpočtu příslušného programu je nutné rozdělit na max. 4 tematické cíle. V rámci tematických cílů pak musí každý Program stanovit podrobnější investiční priority, které bude realizovat.

Tematické zaměření

Prioritou programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přehraniční dimenzi.

V Programu budou realizovány následujících tematické cíle a investiční priority:

Tematický cíl 1/
Investiční priorita 1a

Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

Specifický cíl

Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit

Aktivity
- přípravné studie a plánovací aktivity pro investice ve V&I infrastruktuře, které budou společné využívány/sdíleny spolupracujícími V&V institucemi z obou stran hranice
- investice do nově společně využívaného/sdíleného V&I vybavení nebo rozšíření a modernizace technologického vybavení, výzkumných kapacit, laboratoří, které mají regionální/přeshraniční význam
- podpora konkrétních společných přeshraničních V&I aktivit a podpora přípravy implementace výsledků
 
(Záměrem je využít V&I kapacity existující na jedné straně hranice s cílem realizace úspor z rozsahu a zintenzivnění společného využívání existujících kapacit místo nákupu stejného zařízení na obou stranách hranice.)


Tematický cíl 1/
Investiční priorita 1b                                                        

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenos technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití


Specifický cíl

Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do inovačního systému

Aktivity

- realizace společných projektů zaměřených na výzkum, transfer technologií a transfer  know-how mezi výzkumnými institucemi a podniky (včetně nezbytného výzkumného a inovačního zařízení)
- systematická opatření zaměřená na zapojení podniků (především MSP) do inovačního systému a jejich využití výsledků regionálního výzkumného a inovačního systému (včetně specifických služeb ve V&I odvětví – zprostředkování informací, kontakty, konsultace a další služby podnikům (především MSP) s cílem zvýšení jejich inovační schopnosti)
- podpora vytváření sítí a kooperačních aktivit mezi výzkumnými institucemi, vzdělávacími/výzkumnými institucemi, univerzitami a podnikyTematický cíl 6/

Investiční priorita 6c


Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Specifický cíl
Valorizace kulturního a přírodního dědictví společného regionu dlouhodobě udržitelným způsobem

Aktivity
- systematická opatření společného charakteru (jako jsou např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a přírodního dědictví
- rekonstrukce, zlepšení a propagace kulturních a přírodních památek a pamětihodností v regionu založená na daných regionálních, národních a společně schválených strategiích či koncepcích
- ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu
- podpora využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví pomocí investic do dlouhodobě udržitelné veřejné turistické infrastruktury a informačního vybavení/zařízení
- rekonstrukce, modernizace a zlepšování dopravní infrastruktury a řízení dopravních toků v kontextu turistických lokalit a s ohledem na potřebu zlepšit dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví.Tematický cíl 6/

Investiční priorita 6d
     

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

Specifický cíl

Zlepšení ekologické stability a zkvalitnění služeb ekosystému

Aktivity

- investice do zelené infrastruktury, tj. přírodní a krajinné prvky, které budou přispívat k:

-> prevenci povodní a/nebo zadržování vody (jako příklad obnova záplavových území, mokřad, obnova původních koryt a břehů řek)
-> přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování negativních vlivů (včetně opatření zabývající se suchem)
-> jednodušší migraci (živočišných) druhů ve společném regionu (např. umělé krajinné prvky)

- koordinovaná příprava a/nebo implementace opatření v rámci Natura 2000 a jiných forem chráněných oblastí a další opatření podporující ochranu biodiverzity
- příprava a realizace společných přeshraničních opatření – jako jsou průzkumy, studie, strategie, plány, koordinované řízené přístupy, zvyšování povědomí a vzdělávací aktivity a další strukturální kooperativní opatření ve oblasti přírody a ochrany krajiny a její využívání


Tematický cíl 6/
Investiční priorita 6f  

Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

Specifický cíl

Podpora využití eko-inovativního potenciálu v regionu

Aktivity

- realizace pilotních projektů s cílem testování a implementace inovativních technologií a přístupů zlepšující ochranu životního prostředí (např. odpadové hospodářství)
- realizace inovativních projektů zaměřených na využívání energie včetně implementace nízkoenergetických řešení (plány řízení, pilotní akce atd.)
- výzkumy, studie strategie, plány a další opatření k propagaci inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí a účinné využívání zdrojůTematický cíl 10/

Investiční priorita
z Nařízení o EÚS
   
  

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

Specifický cíl

Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšení využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu

Aktivity
 
- adaptace podmínek vzdělávání a systémů ekonomickým a kulturním potřebám společného regionu (v reakci na  potřeby trhu práce atd.)
- harmonizace systému odborného vzdělávání pro potřeby společného trhu práce (např.: společné programy na podporu dlouhodobých stáží studentů v podnicích přes hranici – „Dual education“)
- rozvoj a implementace společných systematických opatření a společně realizovaných programů v oblasti vzdělávání formou:
    -> studijních plánů/osnov
    -> studentských a zaměstnaneckých výměn
    -> přípravy základních principů pro harmonizaci a uznávání kvalifikací
    -> speciálních bilaterálních vzdělávacích plánů
    -> jazykového vzdělávání

Tyto předpokládané podpory zahrnují studia a odborné kvalifikace, plánování aktivit stejně jako investice do infrastruktury, zařízení a vybavení (v souladu s podmínkami stanovených specifickými kritérii).Tematický cíl 11/

Investiční priorita
z Nařízení o EÚS      
       
Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi
Specifický cíl

Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

Aktivity

- podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí veřejného sektoru
- posilování sítí (zejména NNO) na lokální/regionální úrovni a podpora potenciálu pro rozšiřování spolupráce s jasným přeshraničním rozměrem a cílem
- posilování integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi a další místní kohezní aktivity (FMP)


Programové území

Programové území je vymezeno regiony NUTSIII.  Nově již neplatí pravidlo, které omezovalo u vzdálenějších rakouských regionů alokovat max. 20 % prostředků Programu, a rakouské regiony jsou tak zahrnuty do programového území bez omezení.

Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

Finanční rámec

Plánovaný rozpočet Programu činí 97 mil. EUR z prostředků ERDF.
Výše dotace bude činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Časový harmonogram

Finální verze Operačního programu bude předložena Evropské komisi ve třetím čtvrtletí 2014. Předběžně se předpokládá, že první sběr projektů by se tak uskutečnil nejdříve v prvním čtvrtletí 2015.


 
creating the future